Informatie lidmaatschap


LIDMAATSCHAP:

Het aspirant lidmaatschap van de vereniging kan pas aan gegaan worden na het volgen van de door de vereniging gegeven cursus, zie voor meer informatie de pagina introductiecursus boogschieten. Voor boogschutters die al lid zijn of geweest van een andere handboog vereniging geldt bij aanmelding de overschrijvingsprocedure vast gelegd in de regelingen van de Nederlandse Handboog Bond.

De aanmelding voor het aspirant lidmaatschap geschiedt pas na het volgen van de introductiecursus, door schriftelijke invulling van het inschrijvingsformulier wat overhandigd dient te worden aan een bestuurslid of door invullen van het online formulier.
Het aspirant lidmaatschap gaat pas in als het bekrachtigd is door het bestuur.

Het aangaan van het lidmaatschap van de Saense Handboog Skutters gaat samen met het lidmaatschap bij de Nederlandse Handboog Bond. Na aanmelding bij de de Nederlandse Handboog Bond ontvangt u ook een bondspas. Deze dient u bij officiële wedstrijden te kunnen overleggen aan de wedstrijdleiding.

Het lidmaatschap geeft de leden het recht, wanneer men in staat is gebleken zelfstandig en op juiste wijze veilig een boog te kunnen hanteren op alle tijden van opening waar het vrij schieten is het boogschieten te beoefenen. Indien men het schieten met een boog nog niet geheel zelfstandig kan uitvoeren, mag er alleen onder begeleiding geschoten worden.
Binnen onze vereniging vinden wij het van groot belang, dat de veiligheidsregels rondom het boogschieten goed worden nageleefd.

Verder kan men deelnemen aan alle wedstrijden die door de club zijn georganiseerd dan wel door andere verenigingen of door de Nederlandse Handboog Bond.

Bij het aangaan van het lidmaatschap is men op de hoogte van de regeling over het verrichten van vrijwilligerswerk in de vorm van inzet uren ten behoeve van de vereniging uitgaande van ongeveer 5 uur voor jeugdleden en 15 uur voor volwassenen op jaarbasis.

Het lidmaatschap wordt in principe voor de duur van het lopende kalenderjaar aangegaan.
In verband met afdracht verplichtingen aan de NHB, dient opzegging van het lidmaatschap twee maanden voor einde van het kalenderjaar plaats te vinden, anders komen de kosten van de afdracht aan de bond alsnog voor rekening van het opzeggend lid.

Dit betekend dat indien er niet schriftelijk, of door invullen van het online formulier opzeggen lidmaatschap, voor de gestelde termijn bij het bestuur is opgezegd, een verlening van het lidmaatschap met een jaar.

Opzegging buiten de gestelde termijn ontslaat het lid niet van lopende contributie verplichtingen binnen het lopende kalender jaar. Echter indien er zwaarwegende redenen zijn om het lidmaatschap eerder te willen beëindigen, kan dit schriftelijk met redenen omkleed worden ingediend bij het bestuur ter beoordeling om aan deze verplichting ontheffing te verlenen.

CONTRIBUTIE:

De contributie is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Saense Handboog Skutters. De contributie is verschuldigd op maandbasis, maar mag ook per halfjaar of kwartaal betaald worden.

De kosten van het lidmaatschap bedragen:

Het huren van een boog bedraagt €15,00 per maand.

Inschrijfgeld nieuwe leden tot 18 jaar €20,00*

Inschrijfgeld nieuwe leden vanaf 18 jaar €40,00*

Contributie tot 16 jaar €11,00*

Contributie van 16 tot 18 jaar €15,00*

Contributie student met studentenkaart (tot 27 jaar) €17,00*

Contributie vanaf 18 jaar €20,00*

* Bovengenoemde prijzen zijn per maand inclusief bondsafdracht.
Gezinskorting: Als er een gezin is met drie of meer leden wonend op het zelfde adres dan betaald het laatst aangemelde lid de helft van de contributie.

Gelieve u contributie over te maken op IBAN rekening:  NL 66 ABNA 0 53.74.12.352 ABN/Amro te Zaandam, t.n.v. Saense Handboog Skutters.

Terug naar boven